Årsmøtet 2020 i Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 11. Mai 2020

Årsmøtet 2020 i Lommedalens Idrettslag

avholdes

torsdag 11. juni kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen

 

Til behandling: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2019
 • herunder gruppenes årsmeldinger.
 • herunder en redegjørelse om sammenslåingen av LIL og VBIF
 1. Behandle Lommedalens IL regnskap 2019 i revidert stand.
 2. Behandle innkomne forslag og saker.
 3. Fastsette medlemskontingent for 2021.
 4. Vedta idrettslagets budsjett for 2020.
 5. Redegjørelse for sammenslåingen av VBIF og LIL
 6. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 7. Foreta følgende valg
  a) Leder og nestleder
  b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
  d) 1 revisor
  e) Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere   idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet. 
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest 

tirsdag 26. mai. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside. 

 

Alle dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet på våre nettsider eller ved henvendelse til lil@lil.no 


Med vennlig hilsen

Lommedalens IL

Ole Reistad

Styrets leder
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.